За нас

ЕКОИНВЕСТ АСЕТС АД – ЕКСПЕРТИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИ.

(Виж видео) Естествените ресурси в най-скоро време няма да бъдат така свободно достъпни. До това осъзнаване са стигнали всички напреднали нации/страни в света. Сега е времето да започнем да реформираме бъдещето! Рециклиращата индустрия играе голяма роля в този процес. Намаляването на депонираните отпадъци, възстановяването на полезните суровини и на енергията от органичните отпадъци са един важен принос към условията ни на живот. Използването на иновативни системи от ЕКОИНВЕСТ АСЕТС АД е провокирано от желанието да се направи нещо в тази насока. Ние сме пионери в използването на технологии, които формират днешния имидж на управлението на отпадъци.

„ЕКОИНВЕСТ АСЕТС” АД е създадено през 2007 г. с основна дейност:“проектиране, изграждане и експлоатация на завод за преработка на ТБО, включващо предоставяне на услуги за преработка на ТБО и управление на дейности по отпадъците”. Дружеството е изградило нова инсталация за обезвреждане на твърди битови отпадъци с капацитет 450 т/ден. Инсталацията преработва отпадъците, генерирани от община Варна, в изпълнение решение на Общински съвет-Варна №3147/13.09.2007 г. и договор между дружеството и община Варна от 22.10.2007 г.

ПИОНЕРИ В СЕКТОРА НА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

„Екоинвест асетс” АД е първият частен инвеститор в България, изградил инсталация за третиране на ТБО с такъв капацитет и в пълно съответствие с добрите практики в областта на отпадъците. Предварителното третиране на ТБО, преди депониране е европейска политика, транспонирана в българското законодателство чрез няколко наредби и закони. Доколкото процесите в инсталацията съответстват на европейските Директива за депата за отпадъци 1999/31/ЕС и Директива за управление на отпадъците 2008/98/ЕС, прилагането на избраната технология е устойчиво във времето. МБТ инсталацията е в експлоатация от 2011г. През 2014 към заводът е добавена инсталация за производство на RDF (гориво от отпадъци) която решава проблема с остатъчните отпадъци отиващи на депо.

ИСТОРИЯ НА КОМПАНИЯТА

  • 2007 – Основаване на ‚Екоинвест асетс‘АД и спечелване на обществена поръчка на Община Варна за изграждане на инсталация за третиране на отпадъци.
  • 2008 – Получаване на разрешително за строеж и ОВОС
  • 2009 – Разработване на проекта и избор на доставчик на оборудването.
  • 2010 – Изграждане на МБТ инсталация с капацитет 164 000 т/год.
  • 2011 – Пускане в експлоатация на МБТ инсталацията
  • 2013 – Начало на втори етап на проекта –инсталация за RDF; избор на доставчик на технологията; спечелване на проект за финансиране от ЕС.
  • 2014 – Получаване на разрешително за строеж и изграждане на инсталация за RDF с капацитет 82 000 т/год.
  • 2015 – Пускане в експлоатация на инсталацията за производство на RDF

СЕРТИФИКАТИ