Съобщения

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС Екоинвест Асетс АД обявява на заинтересованата общественост своето инвестиционно предложение: Изграждане на склад за резервни части и инструменти в ПИ 27125.21.18 „за складови дейности”, м-ст „Чакмак баир” по КККР на на с. Езерово, община Белослав, област Варна Склада ще е с обща площ от 415кв.м. (размери 17 м. ширина и 24,4.м. дължина). Предвижда се конструкцията на склада да е от стоманобетонни колони и триъгълни покривни стоманени ферми и бетонова основа. Стените и покрива ще се монтират от модулни панели от поцинкована стоманена ламарина и твърда експандирана полиуретанова пяна. Склада ще бъде оборудван с метални стелажи за съхранение на резервни части и инструменти. Не се предвижда постоянно работно място за обекта. Няма необходимост от изграждане на път, електропроводи и др. Достъпа до обекта ще се осъществява през съществуваща пътна инфраструктура. Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. Варна, ул. “Ян Палах” № 4; e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg Екоинвест Асетс АД е-mail: office@ekozavod.com Дата на обявяване 18.03.2022г.

СЪОБЩЕНИЕ

„ЕКОИНВЕСТ АСЕТС“ АД има следното намерение:изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата на  ПИ 27125.21.17 с площ от 1000 кв.м, м-ст „Чакмак баир“, с. Езерово, общ. Белослав, с цел промяна предназначението на земеделска земя и отреждане на имота „за екологично чисто производство на електроенергия и трафопост“, монтиране на фотоволтаични панели с мощност до 1000 kWp (1MW). Информацията е предоставена за обществен достъп на сайта на РОСВ Варна за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg), както и email: office@ekozavod.com

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.4, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Екоинвест Асетс АД, ЕИК 148136527 обявява на засегнатата общественост, че има следното инвестиционно предложение: „Промяна в работният режим на инсталациите по Условие 2 на КР 506-НО/2015г.” Екоинвест Асетс АД е оператор, притежаващ КР 506-НО/2015г., актуализирано с Решение No 506-Н0-И0-А2/2019г за Инсталация за механично – биологично третиране на твърди битови отпадъци и Шредираща линия за производство на модифицирано гориво от отпадъци (RDF), находящи се в община Белослав, с.Езерово, м-ст „Чакмак баир”. Предвиждат се следните промени в работата на инсталациите по Условие 2 на КР 506-НО/2015г. Увеличаване на работните часове на съществуващите линия за механично третиране към МБТ инсталацията и шредираща линия за производство на гориво от отпадъци (RDF), включени в обхвата на действащото КР506-НО/2015г. Съхранение на отпадъци в закрит навес с обща ползваема площ от 1000м2. Приемане за сортиране в съществуващата линия за механично третиране на следните нови кодове отпадъци: 19 12 01 Хартия и картон;19 12 04 Пластмаса и каучук; 19 12 12 Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11; 20 01 01 Хартия и картон; 20 01 39 пластмаси. Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ Варна на адрес гр.Варна, ул.”Ян Палах” No4, е-mail riosv-vn@riosv-varna.bg, както и в община Белослав на адрес гр. Белослав, ул.„Цар Симеон Велики” No23; е-mail Obshtina_beloslav@beloslav.org Дата на обявяване :14.09.2021г.

СЪОБЩЕНИЕ

Днес, 16.12.2014г. „ЕКОИНВЕСТ АСЕТС“ АД успешно приключи изпълнението на проект „Повишаване на енергийната ефективност в Екоинвест Асетс АД“ по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-2.3.02-0170-C0001 по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013, схема BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика“. Общата стойност на разходите по проекта възлизат на 4 376 177,70 лева, а приноса на ЕС възлиза на 1 999 999,99лева.

СЪОБЩЕНИЕ

На 16.12.2013 г. „ЕКОИНВЕСТ АСЕТС“ АД подписа договор за безвъзмезднафинансова помощ № BG161PO003-2.3.02-0170-C0001 по Оперативна програма„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 –2013, схема BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика“, с наименование на проекта „Повишаване на енергийнатаефективност в Екоинвест Асетс АД“. Общата стойност на разходите по проекта възлиза на 4 376 177,70 лева, а приноса на ЕС възлиза на 1 999999,99 лева. Проектът ще бъде изпълнен в рамките на 12 месеца от 16.12.2013 г. –16.12.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

„Екоинвест Асетс” АД съобщава на заинтересованата общественост, че обявява обществен достъп до информацията по приложение 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС и информацията по Приложение 1 и №2 към чл.10, ал.1 и 2- част Б от Наредбата за ОС за преценяване на вероятната степен на въздействие върху околната среда на ИП „Шредираща линия за производство на модифицирано гориво от отпадъци / RDF/”. Информацията е предоставена в кметство Езерово, община Белослав и РИОСВ Варна и официалната интернет страница на „Екоинвест Асетс” АД за запознаване и изразяване на становища.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. Варна, ул. “Ян Палах” № 4; e-mail: riosv-vn@mbox.contact.bg Кметство с.Езерово,ул.”Светлина” №5; e-mail: kmetstvoezerovo@abv.bg Община Белослав, ул.”Цар Симеон Велики” №23; e-mail obstinabeloslav@abv.bg Екоинвест Асетс АД – м-ст „Чакмак баир” , с Езерово, община Белослав; е-mail: office@ekozavod.com

За контакти : Даниела Георгиева,еколог ; тел. 05114/ 94 01,

Дата на обявяване:28.11.2014г