Съобщения

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.4, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Екоинвест Асетс АД, ЕИК 148136527 обявява на засегнатата общественост, че има следното инвестиционно предложение: Увеличаване на работните часове на съществуващите линия за механично третиране към МБТ инсталацията и шредираща линия за производство на гориво от отпадъци (RDF). Приемане за сортиране на хартиени, пластмасови и метални опаковки. Предвижда се увеличаване на работните часове на съществуващите линия за механично третиране към МБТ инсталацията и шредираща линия за производство на гориво от отпадъци (RDF), находящи се в с.Езерово, м-ст „Чакмак баир. Предвижда се да се приемат за сортиране 15 01 01 хартиени и картонени опаковки; 15 01 02 пластмасови опаковки; 15 01 04 метални опаковки. Промяната не е свързана с изграждане на нови съоръжения и не касае изменение на технологичните процеси и съществуващите инсталации и съоръжения, а е свързана единствено с увеличаване на работните часове. За съществуващите инсталации и извършваните дейности на площадката дружеството притежава КР 506-НО/2015г. Уведомлението по чл.4 от Наредбата е внесено в РИОСВ Варна. Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ Варна на адрес гр.Варна, ул.”Ян Палах” №4, е-mail riosv-vn@riosv-varna.bg, както и в община Белослав на адрес гр. Белослав, ул.„Цар Симеон Велики” №23; е-mail Obshtina_beloslav@beloslav.org  Дата на обявяване :10.10.2022г.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС Екоинвест Асетс АД обявява на заинтересованата общественост своето инвестиционно предложение: Изграждане на склад за резервни части и инструменти в ПИ 27125.21.18 „за складови дейности”, м-ст „Чакмак баир” по КККР на на с. Езерово, община Белослав, област Варна Склада ще е с обща площ от 415кв.м. (размери 17 м. ширина и 24,4.м. дължина). Предвижда се конструкцията на склада да е от стоманобетонни колони и триъгълни покривни стоманени ферми и бетонова основа. Стените и покрива ще се монтират от модулни панели от поцинкована стоманена ламарина и твърда експандирана полиуретанова пяна. Склада ще бъде оборудван с метални стелажи за съхранение на резервни части и инструменти. Не се предвижда постоянно работно място за обекта. Няма необходимост от изграждане на път, електропроводи и др. Достъпа до обекта ще се осъществява през съществуваща пътна инфраструктура. Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. Варна, ул. “Ян Палах” № 4; e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg Екоинвест Асетс АД е-mail: office@ekozavod.com Дата на обявяване 18.03.2022г.

СЪОБЩЕНИЕ

„ЕКОИНВЕСТ АСЕТС“ АД има следното намерение:изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата на  ПИ 27125.21.17 с площ от 1000 кв.м, м-ст „Чакмак баир“, с. Езерово, общ. Белослав, с цел промяна предназначението на земеделска земя и отреждане на имота „за екологично чисто производство на електроенергия и трафопост“, монтиране на фотоволтаични панели с мощност до 1000 kWp (1MW). Информацията е предоставена за обществен достъп на сайта на РОСВ Варна за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg), както и email: office@ekozavod.com