Продукти

ПРОДУКТИ – ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ

RDF – Готовият продукт се използва като алтернативно гориво в циментовата индустрия.Съдържанието на влага в него е около 20%, калоричност 16-20 MJ и размер 30 мм.


Стабилизирана органична фракция от ТБО

– това е продукт на аеробното разграждане. Според българското законодателство се използва за рекултивация на замърсени терени (сметища, кариери и др.)ПРОДУКТИ – РЕЦИКЛИРУЕМИ

Рециклирането на ценните суровини и извличането на алтернативна енергия от отпадъците са нашият принос към запазването на естествените суровини. Смесените твърди битови отпадъци съдържат ценни съставки, като чрез механичните процеси, които прилагаме при третирането им ние ги превръщаме в продукти годни за повторна употреба. Хартия/картон – сепарираната и балирана хартия и картон са вторични суровини с много голям потенциал. Пластмаси и метали – Леките опаковки представляват сериозно предизвикателство за системите за механично сортиране възстановяване на материали. Модерните системи монтирани в нашата инсталация издигат рециклирането на ново ниво, позволявайки ефективното отделяне на тези материали.