Цели

Основна стратегическа цел на фирма „Екоинвест асетс” АД е опазването на човешкото здраве и околната среда от вредно въздействие причинено от събирането, превозването, третирането, съхранението и депонирането на отпадъци и насърчаването на оползотворяването на отпадъци и употребата на оползотворени материали. Специфична цел на фирмата е оперирането на Завод за третиране на твърди битови отпадъци и постигане на високо и икономически целесъобразно ниво на рециклиране и намаляване на обема на депонираните отпадъци, както и прилагане на други форми на оползотворяване на ТБО, генерирани на територията на община Варна и региона.

Дейностите по отпадъци в Република България се подчиняват на специфично законодателство – Закона за управление на отпадъците и Закона за опазване на околната среда. Основен принцип в ЗУО е общините да изграждат съоръжения за третиране на отпадъци с регионален характер. Изграденият от „Екоинвест асетс” АД Завод за третиране на ТБО е част от Регионалната система за управление на отпадъците за Регион Варна, включващ в себе си общините Варна, Аксаково и Белослав. Регионалната система за управление на отпадъците е съвкупност от всички мерки, които общините предприемат с цел постигане на ефективно третиране на общото количество генерирани отпадъци на територията на региона, съобразно изискванията на чл.4, ал.1 от Закона за управление на отпадъците и изпълнение на задълженията по чл.16 от ЗУО. Системата трябва да гарантира, че отпадъците са събрани, разделени, транспортирани, съхранени, третирани и обезвредени в съответствие с изискванията на законодателството. Към настоящият момент Заводът за третиране на твърди битови отпадъци на фирма „Екоинвест асетс” АД е единствената реална алтернатива за екологосъобразно третиране на отпадъците на град и Регион Варна, отчитайки необходимото време и средства за изграждане на бъдещата Регионална система за управление на отпадъците и капацитетните възможности на съществуващото депо за ТБО в с.Въглен, община Аксаково.